หน้าแรก    ข้อมูลบริษัท   ผลิตภัณฑ์และบริการ  ข่าวประชาสัมพันธ์    ผลงานที่ผ่านมา    เว็บบอร์ด   ติดต่อเรา

บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด
(สำนักงานใหญ่) จอมทอง
โทร. (053) 826337 – 8
สาขาฮอด โทร. (053) 826337 – 8
สาขาสารภี โทร.053-322 854 – 5
อีเมล pps@ppsconcrete.com

• สินค้าและบริการ
สอบถาม ทุกเรื่องเกี่ยวกับสินค้า และบริการ

• แนะนำติชม
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

• แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พูดคุยเรื่องราวต่างๆ นานาสาระ

ตรวจสภาพรถ,พรบ
tro     3     3

การจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน
กรมการขนส่งทางบก ให้เอกชนจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศ โดยดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เพื่อให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสภาพรถ และทำหน้าที่ตรวจสภาพตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และเพื่อให้รถยนต์ที่ใช้งานอยู่บนท้องถนนมีการตรวจสภาพรถ ทำให้รถมีสภาพที่ดี มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เสียง และยังเป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุ อันเกิดจากสภาพไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัญหาแก่ระบบการจราจร

เป้าหมาย
• ลดงบประมาณและภาระการดำเนินการของทางราชการ
• ลดจำนวนรถที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งานเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหามลพิษ
ปัจจุบันได้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ และประกาศให้มีการตรวจสภาพรถไปแล้วครบทุกจังหวัด
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ สามารถดำเนินการตรวจสภาพรถ เพื่อออกใบรับรองการตรวจสภาพรถสำหรับรถที่จะต่ออายุทะเบียน หรือเสียภาษีประจำปี

ประเภทที่ต้องตรวจสภาพกับ ตรอ.
รถเก๋ง, รถปิกอัพ, รถตู้, รถแวน ที่มีอายุการใช้งาน ครบ 7 ปี ขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ต้องตรวจสภาพรถ ณ. สถานตรวจสภาพ รถ เอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก กรมการขนส่งทางบกก่อนต่ออายุทะเบียนรถ
รถจักยานยนต์ ที่มีอายุการใช้งาน ครบ 5 ปี ขั้นไป นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ต้องตรวจสภาพรถ ณ สถานตรวจสภาพรถ เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ก่อนต่ออายุการใช้งาน

อัตราค่าตรวจสภาพรถ
รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

ในการไปติดต่อกับสถานตรวจสภาพรถให้เจ้าของรถนำรถและสมุดคู่มือทะเบียนรถไปแสดง หากผลการตรวจสภาพปรากฏว่า รถอยู่ในเกณฑ์ผ่านการตรวจสภาพ สถานตรวจสภาพรถจะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

รถอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการตรวจสภาพ สถานตรวจสภาพรถจะแจ้งข้อบกพร่องที่เป็นเหตุให้รถนั้นไม่ผ่าน การตรวจสภาพให้เจ้าของทราบ เพื่อจะได้นำรถไปแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำมาตรวจใหม่ หากแก้ไขแล้วนำไปตรวจสภาพที่ สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งเดิมภายใน 15 วัน จะเสียค่าตรวจใหม่ ในอัตราครึ่งหนึ่งของ ค่าบริการที่กำหนดไว้ แต่หากเกิน 15 วัน หรือไปตรวจที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งอื่น จะเสียค่าบริการเต็มอัตรา

เมื่อไปติดต่อ ตรอ. ต้องนำอะไรไปบ้าง
• รถ
• สมุดคู่มือแสดงการจดทะเบียนรถ ( ฉบับจริง )
• ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาที่ต้องนำรถไปตรวจสภาพ
การตรวจสภาพรถ เจ้าของสามารถนำรถไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี

การนับอายุใช้งานของรถ
การนับอายุการใช้งานของรถ ให้นับอายุทางทะเบียนโดยนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ถึงวันสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี (วันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี)

รถที่ต้องนำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก (สถานตรวจสภาพรถเอกชนไม่สามารถรับตรวจสภาพได้)
รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้
รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการ
ที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ ( เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยน ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น )
รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ ( เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข ตัวเลขชำรุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น ) รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า ( เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็นต้น) ซึ่งรถดังกล่าวต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ เมื่อมีการนำมาเสียภาษีประจำปีรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้ว ได้คืนรถที่ได้สิ้นอายุภาษีประจำปี (ขาดต่อทะเบียน) เกิน1ปี

 
 
บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 9 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด (สำนักงานสาขา)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 5 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด (สำนักงานสาขา)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 156 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Web Design and Hosting by Gomew     สงวนลิขสิทธิ์ ® 2008 บริษัท พี พี เอส คอนกรีต จำกัด | Check Email